DR. ÖĞR. ÜYELERİ YENİDEN ATAMA KRİTERLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu 11.06.2020 toplantı tarihli ve 545 toplantı sayılı kararıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın 1.10.2 Ön Değerlendirme ve 3. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama başlıklı maddelerinde değişiklik yaparak, Doktor Öğretim Üyeleri için oldukça ağır kriterler öngörmüştür. Bu kriterler, 23.07.2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İlgili Kriterlere ilişkin İdare Mahkemesine “ilgili düzenleyici işlemin biçim ve içerik bakımından hukuka aykırılığı” nedeniyle iptal talebiyle dava açılmıştır. Dava devam ederken Üniversite Senatosu yeni bir karar alarak yürürlüğe giriş tarihini 1 Ocak 2022 olarak değiştirmiştir. İlk Derece Mahkemesi, incelemesini tamamlamış ve dava için “red” kararı vermiştir.

Üniversite’de yaklaşık 500 kişiyi ilgilendiren ve kriterleri sağlamayanlar için görev sürelerini uzatmamak suretiyle iş akdinin feshini öngören düzenleyici işleme karşı Sendika olarak mücadelemiz devam etmekte olup süreç İstinafa taşınacaktır.

Kamu yararı amacı gütmeyen, akademisyenlerin Anayasa ve muhtelif yasalarda güvence altına alınan hak ve menfaatlerini göz ardı eden, idarenin sürekliliği ilkesine halel getirecek olan ve her şeyden önemlisi kriterleri yerine getirmediklerinden bahisle “iş akdinin feshi” gibi ağır bir yaptırım öngören bu kriterlerin Senato üyelerince yeniden gündeme getirilerek kaldırılması hususundaki çağrımızı bir kez daha yenilemek isteriz.

68 Üniversite Rektörünün uluslararası herhangi bir yayını yok iken iki yıldan az olan geçiş sürecinde Dr. Öğr. Üyeleri’nden SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayın yapmalarının beklenmesi, hayatın ve işlerin doğal akışına aykırı olup hukuk ve hakkaniyetten yoksun bir düzeni ifade etmektedir. Dahası Dr. Öğr. Üyelerine dayatılan kriterlerde anılan endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.406 olan üniversitede bahsi geçen kriterler meşru değildir.

Üniversite Yönetimi, yeniden atama formları üzerinde de bir oynama yaparak yeniden atama işlemini “yalnızca” kriterleri sağlayıp sağlamadığına indirgemiş ve akademik teamüller ve gelenek göz ardı edilerek Anabilim/Anasanat Dalları ile Bölüm Başkanlarının yeniden ataması yapılacak akademisyenlerin hizmetine ihtiyaç duyulup duyulmadığı hususundaki görüşlerine imkân sağlamamıştır.

Sağlanması/ulaşılması çok zor olan bu kriterler gerekçe gösterilerek onlarca akademisyenin sözleşmeleri yenilenmeyerek Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları, Dekanlar/Müdürler, Yönetim Kurulları ve Senato Üyelerine “Bilimin ışığında Üniversiteye ve Değerli Dr. Öğr. Üyelerine sahip çıkmaya, ilgili kriterler konusunda ses yükseltip iptali için inisiyatif almaya” davet ediyoruz.

Başta yeniden atama kriterlerini sağlayamadıklarından bahisle iş akdinin feshi riski taşıyan akademisyenler olmak üzere, insan-toplum-doğa yararına üniversiteyi savunan herkesi Sendika ile birlikte bu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.