Genel kadroya geçiş süreci hakkında üyelerimize bilgilendirme

Genel kadroya geçiş süreci hakkında üyelerimize bilgilendirme
632 sayılı KHK ile Döner Sermaye (öz gelir) kadrolarına geçirilen personelin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kadrolara geçirilmeleri hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne verdiğimiz yazı aşağıdadır. Bu durumda olan üyelerimizin bu yazıya istinaden ve sayfamızın ‘Bilgi-Belge’ kısmında yer alan  dilekçe örneğini doldurarak rektörlüğe vermeleri gerekmektedir.

632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadroları, pozisyonlarının vizeli olduğu ve görev yapmakta olduğu birimde ihdas edilerek giderleri öz gelirlerden karşılanmakta olan 657 sayılı Kanunun (4/B) maddesine tabi personelin görevde yükselme sınavlarına katılma, kurumlar arasında geçiş ve benzeri konularda sorunlarla karşılaştıklarını dolayısıyla genel bütçe çerçevesinde bir kadroya geçirilmesinin gereğini birçok yerde gündeme getirmiştik. Bu konudaki taleplerin haklılığı, hukuka uygunluğu ve aciliyeti yanında, konuya yönelik Rektörlükçe yapılan bir düzenlemenin olmaması üyelerimizin mağduriyetini artırmaktadır.

Konunun gündeme alındığı Nisan 2014 Kurum İdari Kurulu’nda bu türden taleplerin ancak kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda yerine getirileceğini görüşünüze rağmen kimi personelin mahkeme kararı olmadan kadro aktarmalarının yapıldığını öğrendik. Bu personelin hangi mevzuat ve kriterlere göre kadro aktarımı yapıldığı açık değildir ve Sendikamıza bildirilmelidir. Genel olarak tüm personele eşitçe uygulama planlanmadan ve sendikanın hassasiyeti dikkate alınmadan yapılan bu tasarrufun çalışma barışını bozucu nitelikte olduğunu bildiriyoruz.

Sözleşmeli statüde çalışmakta iken 632 sayılı KHK uyarınca üniversitemizde 657 sayılı Kanuna tabi “Memur” kadrolarına geçirilen personelin tüm memurlar gibi kurum içinde ve dışında başka bir kadroya (Görevde Yükselme Mevzuatı çerçevesinde) naklen geçme haklarının olduğu tartışılmazdır. Nitekim, Devlet Personel Başkanlığınca bir kamu kurumuna verilen ve bir örneği ekte sunulan 16.01.2012 tarih ve 24182 sayılı görüşünde özetle, Genel Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrolarına ataması yapılan personelin, atama şartlarını taşımaları ve görev yaptığı birimdeki hizmetlerin aksamasına yol açılmaması genel bütçeye dahil Genel Müdürlüğünüz merkez ve taşra teşkilatına ait diğer kadrolara atanmasının yapılabileceğinin mütalaa edildiği bildirilmiştir. (EK.1)

Bu aşamada ilk önerimiz Rektörlüğünüzün bu konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na, bu durumdaki personelin atanmasına olanak sağlayacak sayıda kadro ve kaynak aktarımı başvurusunda bulunulmasıdır. Bunun hızlıca gerçekleşemeyecek olması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde ve kadro geçişleri yapılan personel örnek gösterilerek 4/B’li personelin genel bütçeye geçişlerine ilişkin bir geçiş yönergenin oluşturulmasını ve bundan sonra tüm personelin bu yönerge kapsamında beklemeksizin geçişlerin yapılmasını önermekteyiz. Sendika olarak bu konuda mağdur olan üyelerimize hukuk desteği vermeye başladığımızı bildiririz. Ancak hukuk yolunun masraflı ve zahmetli olduğunu Rektörlüğünüzün gerekli girişim ve açıklamalarla konunun hallini kolaylaştırabileceğini hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla

Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube