KADRO İLANLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Doktor, Doçent ve Profesörlük unvanlarını almış/hak etmiş fakat uzun yıllardır kadrolarına atanmamış olan akademisyen sayısı, Üniversite tarihinde hiç olmadığı kadar artmıştır. Çalışma barışına ve yöneticilere olan güvene büyük darbe vuran bu durum, maaş ve özlük haklarına ilişkin kayıplar ve açılan davalar nedeniyle sürdürülebilir olmayıp süreç katlanılması zor bir hal almıştır.

Son zamanlarda “müjde” olarak duyurulan kadrolara atanma hususundaki açıklamalar kayda değer olmakla beraber, Türkiye’de kronik bir soruna dönüşmüş olan kadro ilanlarına ilişkin muhtemel risk ve tehditleri de gündeme getirmektedir. Bu bilgi notu, kadro ilanları hususunda bilgi ve farkındalığı arttırmak için hazırlanmıştır:

1. Kadro talep ve beklentilerinin karşılanması, Anayasa’da ve ilgili yasalarda güvence altına alınmış olan çalışma hakkının yansıması olup kadro ilanlarının liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilerek belirlenmesi esastır.

2. İdareciler, kadro tahsisi ve kadro ilanında rasyonel davranmakla yükümlü olup kamu yararı, hizmet gereksinimi ve birimin ihtiyaçlarını öncülleştirmekle bağlıdır.

3. Kadro ilanlarında üniversitelerde bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak objektif (nesnel) ve denetlenebilir nitelikte ek (özel) koşullar belirlenebilir.

4. Fakat bu koşulların, kişiye özel kadro ilanı niteliğinde olmaması esastır.

5. Nitekim 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.” ile başvuru koşullarının belirlenmesinde emredici hükmü ile idareye sorumluluk yüklemektedir.

6. Bu nedenlerle muhtelif şekil ve yöntemlerle karşımıza çıkan kişiye özel kadro ilanlarında hukuka uyarlılık bulunmayıp Mahkemeler tarafından iptal edilmektedir:

  • Ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak belirlenmesi
  • Keyfi ve sübjektif (öznel) nitelikteki özel şartlar nedeniyle diğer adayların katılımın engellenmesi ya da başvurularının özel koşulları sağlamadığından bahisle reddedilmesi
  • Söz konusu kadroya tek adayın başvuru yapması ya da tek adayın asil listeye girebilmesi
  • Ataması yapılan kişinin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunması
  • Bazı durumlarda değerlendirme jürisinin tarafsız ve objektif (nesnel) değerlendirme yapmaması
  • Kadroya atanmaya daha fazla hak eden bir akademik personel var iken kişiye özel ilan ile engellenmesi
  • İlgili birim, anabilim/anasanat dalı ya da bölümün ve ilgili akademik kurulların görüşlerinin esas alınmaması