DEÜ YENİDEN ATAMA KRİTERLERİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Dr. Öğretim Üyelerinin yeniden atama işlemleri için Dokuz Eylül Üniversitesi Senato tarafından karara bağlanan ve YÖK tarafından onaylanan Yeniden Atama Kriterleri kapsamında hukuki mücadelemiz devam ederken İdare Mahkemelerinden önemli kararlar geldi. Kriterleri sağlayamadığından bahisle iş akdi feshedilen ve içerisinde üyelerimizin de olduğu akademisyenlerin talebini haklı bulan İdare Mahkemeleri, Üniversite ile ilişiğin kesilmesi işlemine karşı yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Düzenleyici işlemin “normlar hiyerarşisi” ile çeliştiği, “takdir yetkisinin” keyfiyete yol açamayacağı, iş akdinin feshi işleminin “hukuk güvenliği” ilkesi ile bağdaşmadığı, kriterlerin yürürlüğe girdiği tarihten öncesi için sonuç doğurduğundan “belirlilik” ilkesine aykırı olduğu ve “pandeminin” neden olduğu olumsuzlukların dikkate alınması gerektiği ve iş akdinin feshi işleminin “ağır” bir yaptırım olduğu yönündeki itirazlarımızı hatırlatarak Senato üyelerine çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz: Anayasa ve ilgili yasalarda güvence altına alınmış olan hak ve özgürlükler kapsamında ve Mahkemenin altını çizdiği gerekçelere atıfla yeniden atama kriterleri tekrar gündeme alınarak iyileştirilmeli ve iş akdinin feshini öngören madde iptal edilmelidir.