Ders görevlendirmeleri ve dağılımları ile tez danışmanı atamaları adil bir şekilde yapılmalıdır!

Son dönem DEÜ’de öğretim elemanlarının ders görevlendirmeleri konusunda bazı sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Konuya dair 31.03.2023 tarihinde DEÜ Rektörlüğüne ilettiğimiz yazı ile süreci takip etmeye devam ediyoruz.

Muhtelif birimlerde ders görevlendirmeleri ve dağılımları ile tez danışmanı atama iş ve işlemleri hakkında sorunlar yaşandığı ve hak ihlalleri ile kamu zararına sebep olabilecek uygulamalara gidildiği yönünde Sendikamıza bilgiler gelmektedir. İlgili görevlendirme ve atamaların kamu yararı, hizmet gereksinimi, ehliyet ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı kapsamında yapılabilmesi adına;

  1. Ders görevlendirmeleri ve dağılımları ile tez danışmanı atamalarının yasaya, usulüne ve akademik teamüllere uygun olarak bölüm/birim akademik kurullarında görüşülerek karara bağlanması
  2. Haftalık ders yükleri 2547 sayılı yasada öğretim üyeleri için haftada 10’ar saat, öğretim görevlileri için haftada 12 saat maaş karşılığı olarak belirlenmiştir. (Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8 md) Ancak YÖK tarafından “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” yönergesinde YÖK yasasına aykırı olarak, öğretim üyeleri arasında eşitliği bozmuş ve haftalık ders yükünü (Prof. Dr. 12, Doç. Dr. 14 ve Dr. Öğr. Üyeleri 18) orantısız biçimde yükseltmiştir. Bu zorlayıcı uygulamanın kaldırılması ve öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin 2547 sayılı yasanın ilgili maddesinde belirtildiği gibi düzenlenmesi,
  3. Ders görevlendirmelerinde ve tez danışmanı atamalarında, akademisyenlerin uzmanlık alanları ile Anabilim/Anasanat Dalı ayrımlarının dikkate alınması
  4. Maaş karşılığı verilmesi gereken ders saati dışındaki ek ders ücretine tabi ve isteğe bağlı ders görevlendirmeleri için akademisyenlerin görüş ve rızalarının alınması
  5. Ders görevlendirmelerinin, ek ders ücretleriyle ortaya çıkan maliyetler de dikkate alınarak eşit ve adil dağıtılması
  6. Tez danışmanı atamalarının, uzmanlık alanları gözetilerek ve öğrencilerin istekleri dikkate alınarak eşit ve adil dağıtılması
  7. İkinci öğretim ve uzaktan öğretim derslerinin eşit ve adil dağıtılması hususlarında

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.