DEÜ GSF Öğretim Elemanlarının Faaliyetlerini Kısıtlamamalıdır!

Konu ile ilgili olarak DEÜ Rektörlük ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na 26 Nisan 2021 tarihinde verdiğimiz dilekçeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Üyelerimizin de aralarında bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fakülte öğretim elemanlarına 22.04.2021 tarihinde mail yoluyla göndermiş olduğunuz duyurunuzda belirtmiş olduğunuz “Fakültemiz dışında diğer kurumların etkinliklerine bireysel olarak katılan öğretim elemanlarımızın katılım sağlayacakları kurum tarafınca Üniversite Rektörlüğümüze resmi yazı ile başvurulması gerekmekte olup; gerekli bilgilendirme ve izinlerin alımından sonra katılım sağlamalarını tüm öğretim elemanlarına yeniden bilgilendirme duyurusunun yapılması hususunda; Gereğini bilgilerine rica ederim.” şeklindeki uyarı niteliğindeki yazınız öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal akademik faaliyetlerini düzenlemekten çok sansür, denetim ve engellemeye yönelik olduğu şeklinde anlaşılmakta olup ayrıca tarafımıza yapılan bilgilendirmeler sonucunda birçok öğretim elemanının bilimsel ve sanatlar faaliyetlerine tarafınızdan izin verilmediği yönünde tarafımıza şikayetler iletilmektedir.

Pandemi sürecinin başından bu yana çok sayıda bilimsel ve sanatlar faaliyet uzaktan katılım usulüyle yapılmakta olup bu toplantılara ne şekilde katılacağı, hangi bilgi ve belgelerin sunulacağı konusunda tıpkı yüzyüze katılımlarda olduğu gibi belirli usul ve esaslara tabi olması gerektiği tarafımızca ve öğretim elemanlarınca da bilinmektedir. Ancak yazınızdan hangi faaliyetlerde “katılım sağlanacak kurum tarafından üniversite rektörlüğüne yazı ile başvurulması”, hangilerinde “yalnızca görevlendirme formunun doldurularak dekanlık makamına tesliminin gerektiği” gerektiği açıklanmamıştır. Örneğin yazınıza göre, bir öğretim elemanınız kongre, sempozyum, panel, sergi vb. etkinliklerden birisine katılmayı planladığı zaman etkinliği düzenleyen kurum tarafından Üniversiteniz Rektörlüğü’ne resmi başvuruda bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim tarafınıza yapılan kimi başvurulara “kurumlar arası anlaşma yapılmadığı” gerekçesiyle red yanıtının verilerek öğretim elemanlarının bilimsel sanatsal faaliyetlerine izin vermediğiniz görülmüştür.

Ayrıca 16 Şubat 2021 tarihinde tüm fakülte öğretim elemanlarına isim isim göndermiş olduğunuz “04.12.2020 tarih 115544 sayılı İlgi yazımızda Dekanlığımızca Bölüm Başkanlıklarına bildirilen ve yapılması istenilen etkinlikleri katılım olmaması sebebiyle, pandemi döneminde öğrencilerimizin akademik hayatlarına katkı sunmak 15 Mart-28 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi etkinlik yapmak ile görevlendirilmiş bulunmaktasınız” şeklindeki yazınızla zorla çevrimiçi etkinlik yaptırmaya çalışmanız akademik ilkelerle bağdaşmayıp, akademisyen özerkliğini ihlal eden ve dayatmayla iş yaptırmaya çalışan bir anlayışın ürünüdür. Üstelik yaptığımız inceleme sonucunda üniversitenin başka birimlerinde tarafınızdan uygulandığı gibi yazılı bir görevlendirme yapılmadığı tespit edilmiştir

Çalışanlara görev ve yetkileri dâhilinde olmayan işlerin dayatılması dışında öğretim elemanlarının üniversite dışındaki mesai saatleri dışındaki faaliyetlerinin bile engellenmeye çalışılarak yasalarla ve kurum kültürü ile bağdaşmayan gelişmelerin yaşandığı bilgimiz dâhilindedir.

Pandemi nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, gözlemlediğimiz kadarıyla tüm çalışanların, öğretim faaliyetlerinin sürmesi ve bilimsel ve sanatsal üretiminin devam etmesi adına ellerinden gelen çabayı gösterdiğini düşünmekteyiz. Ancak gördüğümüz kadarıyla fakülte yönetiminin, yasalar ve kurum kültürü ile bağdaşmayan bu uygulamaları iş barışını bozmaya devam etmektedir. Üzülerek görmekteyiz ki, fakülte yönetiminin iş barışını bozan uygulamaları gün geçtikçe daha da sistematik hale gelmektedir.

Fakültedeki öğretim elemanlarının kendi iradeleri ve tercihleri ile katılmak istedikleri bilimsel ve Sanatlar Faaliyetlerin engellenmemesi, “İstediğime izin veririm istediğim vermem, istersem herkese zorla faaliyet yaptırırım” biçiminde yorumlanan yazılarınızdaki keyfi uygulamalarıza son vermeniz, uzaktan katılım yoluyla katılım sağlanacak bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin hangisine ne şekilde ve hangi usulle katılım sağlanacağı gibi hususların İlgili Bölüm Akademik Kurulları ve nihayetinde Fakülte Kurulu’nca görüşülerek çözüm üretilmesi sendikamızın talebidir.