DEÜ’de Uzman Kadrosundan Öğretim Görevliliği Kadrosuna Geçirilen Personelden Kartlı Yoklama İstenmesi Üzerine

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uzmanlıktan öğretim görevliliğine geçirilen personelden kartlı yoklama istenerek ayrımcılık uygulanması üzerine Aralık 2019’da rektörlüğe ilettiğimiz yazı:

Bilindiği üzere 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile okutman, uzman, çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı kadro unvanlarının tamamı öğretim görevlisi şeklinde değiştirilmiştir.  Söz konusu unvanlarda akademik görevler bile kendi içinde bir çok çeşitlilik barındırırken, idari ve akademik görev ve yükümlülükler de birbiri içine girmiş ve sonuç olarak “öğretim görevlisi” tanımı karmaşaya dönmüştür.

Uzman kadrosundan öğretim görevlisi kadrosuna geçirilen ve  sendikamız üyesi olan/olmayan çalışanlar bizimle birtakım sorunlarını paylaşmışlardır. Bu sorunlardan en dikkat çekeni 2019 Ekim ayı itibariyle kimi işyerlerinde uzman kadrosundan öğretim görevlisi kadrosuna geçirilen çalışanların mesai takip sistemine dahil edildiklerini kurum amirlerinden sözlü olarak öğrenmeleri ve idari personel gibi giriş çıkışlarda kart basmaları istenmesidir. Kart basma işlemini gerçekleştirmeyen çalışanlara soruşturma açılacağı da söylenmiştir.

Uzman kadrosundan öğretim görevlisi kadrosuna geçirilen çalışanların kimisi idari işlerde görevlendirilirken kimisi akademik işlerde, bir kısmı ise  özel alanlarda (cihaz kullanımı vs) görevlendirilmektedir. Örneğin; dekanlık/enstitülerde görev yapanlar,  AB projelerinde araştırmacı olmak, uluslararası projelerde proje koordinatörlüğü yapmak, TÜBİTAK projelerinde yürütücü olmak, ulusal ve uluslararası makale ve bildiri çalışmaları yapmak ve dekanlık/enstitülerde yürütülen eğitim faaliyetlerine katkı vermek gibi akademik görevlerde bulunmaktadır. Dekanlık/enstitü müdürlüğü tarafından verilen mesai dışı görevler, sınav gözetimi, örneğin; Denizcilik Enstitüsü’nde gemide gecesi gündüzü olmayan çalışma sistemi, hastanede laboratuvar işleri-mesaiden bağımsız işleyen cihazların işletimi, bakımı gibi işler bu çalışanların omuzları üstündedir. Özetle, uzman kadrosundan öğretim görevliliğine atanan çalışanların her biri farklı alanda çalışma yürüterek kuruma katkıda bulunmaktadırlar.

7100 KHK ile  kadrosu öğretim görevlisi olarak değiştirilen “eski okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kesiminden sadece “eski uzman” olanlara bu uygulamanın dayatılması, aynı ünvana sahip diğer kesimler ile bu kesim arasında ayrımcılık oluşturmaktadır. Ayrıca bu konuda Danıştay 8. Dairesinin 2014/10203 Esas, 2015/5308 sayılı “akademisyenlere diğer kamu görevlileri gibi mesai uygulaması yapılamaz” kararını sizlere anımsatmak isteriz.

Uzman kadrosundan öğretim görevliliği kadrosuna geçirilen bu çalışanlar hangi yasaya göre ve diğer öğretim elemanlarından farklı olarak 08.30-17.30 saatlerinde olacak biçimde kart basmaya zorlanmaktadırlar? Sadece  kimi amirlerin bunu çalışanlardan sözlü biçimde istemesi, her bir birimde farklı uygulamalar olması çalışma ortamının huzurunu bozmaktadır. Mesai saatleri dışında kurum için saatlerce çalışan bu personelin yaşadığı hayal kırıklığı, motivasyon kaybı ve soruşturma geçirme kaygısının yarattığı olumsuzluklar için  rektörlük olarak ne yapmayı düşünmektesiniz? Ayrıca, öğretim görevlisi kadrosuna geçen bu çalışanların amiri kimdir? Bu çalışanlar akademik personel kapsamında olan öğretim görevliliğine atandılar ise onların özlük haklarına sahip olmaları gerekmez mi? Bu çalışanların açık ve net olarak görev tanımları nedir?

Yukarıda açıkça sorduğumuz soruların yanıtlarının tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışanların özlük hakları söz konusu olduğunda her türlü yasal sürecin takipçisi olacağımızı da saygılarımızla hatırlatırız.