İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyeliği Atanma ilkelerine Dair

16.01.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunca Onaylanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri’ne dair talebimizi Rektörlüğe ilettik.

Üniversite Senatosu’nda kabul edilen ve YÖK Genel Kurulunca onaylanan atanma ilkelerinin, aşağıda dikkatlerinize sunulmuş olan usul ve esasa ilişkin itiraz ve açıklamalar ve devamında yer alan emsal kararlar dikkate alınarak gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Hukuka uygunluğa gölge düşüren yapısı nedeniyle ilgili Atanma Kriterleri ve bağlı idari tasarruflar, akademisyenler açısından telafisi güç ya da imkânsız zararlar doğuracaktır. İdare’nin yeniden atama da dahil düzenleyici işlemler tesis etme hak ve sorumluluğu olmakla beraber, bu kapsamdaki takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde, adalet ve hakkaniyet ilkelerini gözeterek ve kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun ve nesnel kullanmakla yükümlüdür.

  1. Hukuki Güvenlik İlkesinin İhlali: Kural olarak düzenleyici işlemler yürürlüğe girince uygulanmaya başlarlar ve yürürlüğe girdikleri tarihten sonra meydana gelen olaylara uygulanır. Atanma İlkeleri akademisyenlerin son iki yıldaki performanslarını değerlendirmekle beraber bir yıllık geçiş öngörülmektedir. Bu durum öngörülmeyen, tahmin edilmeyen bir dönemden sorumlu tutulmak suretiyle hukuk güvenliğini ve bunun gereği olarak geriye yürümeme ilkesini ihlal sonucu doğurur.
  2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Özüne ve Sözüne Aykırılık: yeniden atama kriterleri yalnızca yayın kriterine bağlandığından, 2547 sayılı Kanuna aykırıdır. Yeniden atama kriterlerinde seçici davranılarak kimi etkinlikler, yeniden atamada bilime katkı olarak görülmemiş ve değerlendirme dışında bırakılmıştır. Değerlendirmeye sadece “makale” ve “uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş tam metin bildiri” dahil edilmiştir. Olması gereken akademisyenlerin kendisine yüklenen “tüm iş tanımlarını” ve tüm bilimsel çalışma kategorilerini/etkinliklerini kapsayacak şekilde dengeli bir sistem ile değerlendirilmesidir.
  3. Disiplinlerarası Farklılıkları Dikkate Almayan ve Akademik Gelişmeyi Amaç Edinmeyen Subjektif Puanlandırma Kurgusu: Atanma İlkeleri, disiplinler-arası farklılıkları dikkate almaksızın tüm bilim dalları için aynı kriterleri benimsemiştir. Bu durum değerlendirmede seçici davranılmasının yanında birbirinden farklı disiplinleri aynı gruba koyarak bilim dallarının özgünlüklerini göz ardı etmiştir.
  4. Pandemi Süreci: Bütün bunlara ek olarak, pandemi sürecinin araştırmayı ve bilimsel etkinlikleri ciddi ölçüde kısıtlandığı bir dönemde 2020 ve 2021 yılı yayınlarının yeniden atamada değerlendirmeye tabi tutulması, “hayatın olağan akışına” aykırıdır. Pandemi nedeniyle çoğu branşta araştırmacılar, saha çalışmalarını ya da araştırmalarını ertelemek ya da yavaşlatmak durumunda kalmıştır

Konunun, ilgili tüm bileşenlerin görüşü dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi talebimizdir…