Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi ve kimlik kartlarının yenilenmesi giderleri Üniversite bütçesinden karşılanmalıdır!

Bilindiği üzere, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kapsamında çıkarılan Yönetmelik ile özel güvenlik görevlilerinin 5 yılda bir yenileme eğitimi almaları ve kimlik kartlarının yenilenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ve birçok üniversitede tüm yenileme eğitimleri dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle özel güvenlik eğitim kurumlarına yaptırılmış ve eğitim ücreti kurum tarafından ödenmiştir.

Fakat Dokuz Eylül Üniversitesi, Koruma Güvenlik Müdürlüğü’nün 2 Haziran 2020 tarihli yazısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 23 Ocak 2019 tarihli yazısına istinaden bu giderleri kişilerin karşılaması gerektiğini mütalaa etmiştir. Bakanlığın yazısında da gerekçe olarak, söz konusu giderler için kurum bütçelerinde tefrik edilen ödenek bulunmaması ileri sürülmüştür.

Hâlbuki Bütçe Kanunu’nun E Cetveli’nde “kurum personelinin ünvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir” denilmektedir. Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberin “03-Mal ve Hizmet Alımı” başlıklı bölümünde yer alan “03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri” gider kaleminde ise;

“Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir” denilmektedir.

Nitekim Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı’nın bu yöndeki görüşüne istinaden bağlı birimlere gönderdiği dağıtımlı yazısında “Özel Güvenlik Görevlilerinin her 5 yılda bir yenilenen kurs eğitimi ve sertifika işlemleriyle ilgili ödeme tutarının bağlı bulundukları sağlık tesislerimizin bütçesinden ödenmesi hususunda gereğini arz/rica ederim” denilmiştir.

Benzer şekilde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 9 Ekim 2018 tarihli yazısında “kişilerin alması gereken zorunlu eğitime ait giderlerin Kurumumuz bütçesinden ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Ayrıca Sendikamızın yaptığı araştırmada da birçok üniversitede bu giderlerin üniversite bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir.
Tüm bu nedenlerle, özel güvenlik personelinin 5 yılda bir gerçekleşen yenileme eğitimi ve kimlik kartlarının yenilenmesi giderlerinin Üniversite bütçesinden karşılanmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili talebimizi 23.12.2020 tarihli dilekçemizle DEÜ Rektörlüğüne ilettik. Sizleri de talebimizin takipçisi olmaya davet ediyoruz.