ÖYP’li Araştırma Görevlileri İçin Bilgi Notu

11.05.2018 tarih 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 gün 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı kanuna Geçici 78. madde eklenmiştir.

Geçici 78. maddenin 5. fıkrasına göre; “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

  1. Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,
  2. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 

ÖYP kapsamında görev yapmakta iken 674 sayılı KHK ile kadrosu 50/d’ye dönüştürülenler için tekrar 33/a kadrosuna atanma imkanı getirilmiştir. Ancak bu kanunu yürürlüğe girmesinden 1 ay içinde müracaat şartına bu durumda olan üyelerimiz dikkat etmelilerdir.

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 33/a maddesine göre atanma başvurusunun reddi üzerine dava açanların, üniversiteler dava açılmasına sebebiyet verdiğinden davaları devam edecektir. Ancak müracaat üzerine yeniden atanma halinde atama onaylarının Hukuk Büromuza ulaştırılması gerekmektedir.

Yeniden atama halinde senet yükümlülüğün olup olmayacağı ile ilgili kanunda bir düzenleme olmadığından, 33/a kapsamında atanmak için müracaat edenler senet yükümlülüklerinin olup olmayacağını ilgili Üniversitelere Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde sormaları mümkündür.