DEÜ Akademik Teşvik yayınevleri listesi uygulamasına itiraz ettik

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonlarına)

İlgi: Üniversite Senatosunun 13.01.2022 tarih ve 598 toplantı sayılı Akademik Teşvik kapsamında kabul edilen ulusal ve uluslararası yayınevleri listeleri kararı (Karar 7)

Konu: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başlıklı 4. Maddesinin 4. Bendi

Senato kararında vurgulandığının aksine tüm fakülte/enstitü ve yüksekokul kurullarında ilgili listeler görüşülüp karara bağlanmamıştır. İlgili yayınevi listesinin 2021 yılına ait akademik teşvik başvuru işlemi için 13.01.2022 tarihli senato kararı ile hükme bağlanması, düzenleyici işlemin geriye yürümezliği ilkesinin aleni ihlali anlamına gelmektedir. Öyle ki akademik personelin tüm yıl boyunca yaptıkları akademik çalışmalar, bilmediği ve öngörmesi mümkün olmayan bir yayınevi listesi ile sınırlandırılmış ve muhtelif akademik yayın ve faaliyetler, akademik teşvik ödeneği kapsamının dışında bırakılmıştır. Bu durum anayasada güvence altına alınmış olan bilimsel özerklik ilkesinin ihlali anlamına gelmekte olup, akademik özerkliğe gölge düşürmektedir.

İlgili Senato Kararı sonrasında akademisyenlere e-posta ve e-belge yoluyla iletilen ekli dosyada yer alan ulusal ve uluslararası yayınevi listelerinin özensiz, düzensiz ve çelişkili şekilde hazırlandığı görülmektedir. İlk olarak muhtelif birimlerin ilgili yayınevleri listesini geniş ve kapsayıcı tutar iken, bazı birimlerin çok sınırlı tuttuğu görülmektedir. İkinci olarak aynı temel disiplin alanlarına mensup birimlerin i) muhtelif yayınevlerinin bir kısmını listelere dâhil ettiği, diğer bazı birimlerin ise aynı yayınevlerini liste dışında tuttuğu, ii) bazı birimlerin ulusal olarak tanımladığı yayınevlerinin, yine aynı temel alana mensup diğer bazı birimler tarafından uluslararası statüde tanımlandığı görülmektedir.

Aynı yayınevinde yayınlanan akademik çalışmaların bir kısmı ilgili birimlerce (veya keyfi olarak birim amirlerince) tadadi olarak sıralanmış olan listede yer almadığından bahisle puanlama dışında tutulurken, aynı temel alandaki bir başka birim listesinde yer aldığından puanlamaya dâhil edilmektedir. Bu durum anayasal güvence altına alınmış olan eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırıdır.

İdare hukukuna hâkim temel ilkelerden olan eşitlik ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve kamu personel rejiminin temel ilkelerinden olan liyakat ilkesine atıfla, bahse konu sınıflandırmada oluşan tereddütlerin ivedilikle giderilmesi, atıf yapılan hukuki güvence normları kapsamında itirazların titizlikle incelenmesi ile son olarak tüm mağduriyetlerin giderilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

Eğitim-Sen 3 No’lu Şube