Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama Sürecinde Refakat İzni Geçerli Mazeret Olarak Sayılmalıdır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Konu: Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama Kriterleri Sağlık

01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Dr. Öğr. Üyeleri yeniden atama kriterlerine ilişkin alınan yeni bir kararla “Doktor Öğretim Üyesi yeniden atamalarında sağlık sorunları nedeniyle üç ay ve üç aydan daha uzun süre fiilen görev başında bulunulmaması durumunda belgelendirmek kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Dekan/Müdür onayı ile fiilen görev başında bulunulmayan süre; görev süresinin bitim tarihine eklenir” hükmü karara bağlanmıştır.

Buna rağmen, refakat izni nedeniyle 3 (üç) aydan fazla sürede fiilen görev başında bulunmayan akademisyenlerin taleplerinin reddedildiği yönünde bilgiler paylaşılmaktadır. Karar alınan ve YÖK tarafından onaylanan hüküm, sağlık sorunlarını kişiye indirgemediğinden refakat iznini de kapsayacak şekilde yorumlanması gerekmektedir. Nitekim ilgili hüküm “fiilen görev başında bulunulmaması durumunu” temel neden olarak gerekçelendirmektedir.

Düzenleyici işlemlerin yorum ve değerlendirmesindeki takdir yetkisi sınırlı olup ilgili hükmün özünde ve sözünde “refakat izninin” kapsam dışında tutulması gerektiği sonucu ortaya çıkmamaktadır.

Hukuka aykırılık nedeniyle mahkemelerin vereceği iptal kararlarının ilgililer açısından hukuki sorumluluklar doğacağını hatırlatarak refakat izni gerekçesiyle başvuruda bulunan akademisyenlerin haklı ve makul taleplerinin karşılanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.