DEÜ de İdari ve Teknik Personelin Sorunlarına Çözüm Önerilerimizi Rektörlüğe sunduk

Uzun yıllar boyunca kronikleşmiş olan idari ve teknik personel sorunlarına dair çözüm önerilerimizi DEÜ Rektörlüğüne 31.01.2023 tarihinde aşağıdaki dilekçe ile yeniden ilettik. Sürecin takipçisiyiz…

İdari ve teknik personelin atama ve yükselmeye ilişkin haklı ve makul taleplerinin karşılanmamış olması, adalet duygusunu zedelemekte, iş barışını ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu durum emekçilerin maaş, statü ve özlük hakları da dâhil mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. İdare’nin koruma ve gözetme yükümlülüğü ile emekçilerin sahip olduğu hak ve menfaatler kapsamında, aşağıda sıralanan talep ve beklentilerin gündem yapılarak acil çözümler üretilmesini talep ediyoruz.

1. Taşeronlaşma bir istisna olup güvenceyi esnekleştirmeyi amaçlayan her türlü girişim ve karardan kaçınılarak iş güvencesini temel alan bir yaklaşımın benimsenmesi

2. İdari ve teknik personelin, uzmanlığı, görev tanımı ve işe alınış gerekçesi ile alakası olmayan hiçbir işin dayatılmaması

3. Son dönemde yaygınlaşan 13-b/4 görevlendirmelerinin kamu yararı ile hizmet gereksinimleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve cezalandırma aracı olarak kullanılmaması

4. İstisnai bir uygulama olmasına rağmen yaygınlaşmış olan “vekil” atamalarının ivedilikle sonlandırılması

5. Görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrımcılığa ve kayırmacılığa yol açmayacak ve mevzuata uygun şekilde periyodik olarak şeflik ve müdürlük sınavlarının gerçekleştirilmesi

6. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreter atamaları için mevzuatta yasal kriter boşluğunun yarattığı suiistimalleri engellemek için objektif ve ölçülebilir kriterler belirlenerek atama işlemlerinin bu kriterler üzerinden gerçekleştirilmesi

7. Nakil gönderme kontenjanlarının her yıl bir komisyon tarafından şeffaf yöntemle değerlendirilmesi ve hakkaniyet ilkesi gözetilerek personele nakil imkânı sağlanması

8. Mobbing ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alınması, bu amaçla eğitimler düzenlenmesi ve mobbing ihbar ve şikâyetlerinin titizlikle incelenerek gereğinin yapılması

9. Üniversitedeki sosyal hakların kullanılmasında her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmesi ve eşitlikçi bir yaklaşım ile yeniden düzenlenmesi

10. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile sosyolog kadrolarına liyakat ilkesine dayalı objektif kriterlerle atamalar yapılması

11. Sözleşmeli statüden (657-4b) kadroya geçen personellerin maaşları hala öz gelirden ödenmektedir. Uygulama farklılığının giderilmesi, personel arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve iş barışı için ilgili tüm maaş ödemelerinin genel bütçe üzerinden yapılması

12. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında vekil atamalarına son verilerek asaleten atamalarının yapılması

13. Benzer şekilde şef vekili, müdür vekili ve daire başkanı vekili görevlendirmelerinin asaleten atama yapılarak sonlandırılması

14. Sınavsız olarak Müdür atama işlemine son verilmesi

15. Şefliğe hak kazanan personele yönelik müdürlük sınavı yapılması

16. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması

17. Endüstri mühendisliği de dahil, mühendislik kadroları için sınav yapılması

Adalet, eşitlik, katılımcılık ve kurulların işletilmesi ilkelerine atıfla ve bu ilkelerin Üniversite’de her şeye rağmen var olabileceğine olan inancımızla, tüm İdarecilere bir kez daha sesleniyoruz: Esas olan ve korunması gereken üstün menfaat emekçilerin makul ve haklı taleplerinin gündem yapılması, karşılanması ve hak ihlallerinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.