EÜ BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ’NE ALINAN KİŞİLERE NE OLACAK?

İLK ATAMA VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİNİ SAĞLAMAMALARINA RAĞMEN, HUKUKA AYKIRI İSTİSNA İLE BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ’NE ALINAN KİŞİLERE NE OLACAK?

Ege Üniversitesi Senatosu’nun Mayıs 2020’de bazı birimlerde atama-yükseltilme kriterleri için getirdiği ve YÖK tarafından onaylanan “muafiyet” düzenlemesine ilişkin İdare Mahkemesine açtığımız davada, Birgivi İslami İlimler Fakültesi’ne alınan personelin kriterlerden muaf tutulması hususunda ilk derece mahkemesi, ucu açık ve sınırları belirsiz düzenlemenin objektif ve denetlenebilir mahiyette olmadığı ve 2547 Sayılı Kanunun ruhuna aykırı ve keyfi davranmaya kapı aralayacağı” gerekçeleriyle kayırmacılığa dur demiş ve hukuka aykırı düzenlemeyi iptal etmişti.

Eşitliğe ve ayrımcılık yasağına aykırı bu işlemin mimarı olan Ege Üniversitesi Rektörlüğü, ilk derece mahkemesinin kararının iptali istemiyle istinaf başvurusunda bulunmuş ve yürütmeyi durdurma talep etmiş idi. Bölge İdare Mahkemesi hem yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş, aldığı kesin kararla da ilk derece mahkemesinin kararını uygun bulup Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebini reddetmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, “ilk üç (3) yıl kısmen muaf tutulabileceği düzenlemesinin ise objektif ve denetlenebilir mahiyette olmadığı, ucu açık ve sınırları belirsiz nitelikte bir düzenleme olduğu, 2547 sayılı Kanun’un ruhuna aykırı ve idareye keyfi davranma olanağı verebilecek mahiyette olduğu hususları dikkate alındığında dava konusu edilen düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı” yönündeki hükmü yasaya ve usulüne uygun bulmuştur.

Bu durumda, hukuka aykırılığı nedeniyle iptal edilen koşulla (kriterlerden muaf olma) ilk ataması ve yeniden ataması yapılan kadroların da hukuken geçersiz olduğu mahkeme kararı ile sonuca bağlanmıştır. Yürütmeyi durdurma talebinin reddi sonrasında Rektörlüğe yazdığımız yazıyı ve talebimizi bir kez daha yeniliyoruz:

Her iki mahkemenin de almış olduğu kararlar, hukuka uygunluk karinesini ortadan kaldırmış olup iptal edilen norm üzerinden gerçekleştirilmiş geçmiş işlemleri de bağlamaktadır. İstinaf süreci kesinleşmiş ve iptal kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Bu durumda geriye yürüme prensibi kapsamında kayırmacı tüm atama-yükseltilme işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu saik ve nedenlerle Rektörlük Makamını istinaf kararının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Mahkeme kararı için tıklayınız.