İzmir depremine hazırlık ve gerekli önlemlerin alınması konusundaki telebimizi ilettik

Olası İzmir depremine hazırlık kapsamında, üniversitelerde gerekli önlemlerin alınması hususundaki taleplerimizi İzmir’deki üniversite Rektörlüklerine 22.03.2023 tarihinde aşağıdaki dilekçemizle ilettik.

Bilindiği üzere 30 Ekim 2020’nde yaşanan İzmir Depremi sonrasında İzmir’de birçok kamu binası hasar almıştı. 6 Şubat Maraş merkezli deprem sonrasında konunun uzmanı bilim insanları İzmir Depremine de hazır olunması yönünde uyarılar yapmaktadırlar. İzmir’in tüm kamu kuruluşları ile depreme hazır olması gerektiği açıktır. 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli binaların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşların listesi İzmir özelinde yayınlanmıştır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz deprem testi çalışmalarına 1 Mart itibari ile başlamıştır.

Anayasa’nın 49. Maddesinde “…Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır… Anayasası’nın 56. Maddesinde ise “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” denilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. Maddesinde “işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.” denilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanan “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmeliğin” 5. Maddesinde “İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için; a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.” (3 – İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 standardından yararlanılabilir.) denilmektedir.

Bu anlamda 18 Mart 2018 Tarihli 30364 (Mükerrer) Sayılı Deprem Yönetmeliğine göre Üniversite bünyesindeki binaların tamamına deprem testi yaptırılması, mümkünse mevcut binadan beton numunelerin alınması, laboratuvar testlerinin yapılarak malzeme dayanımlarının belirlenmesi ve elde edilen veriler kullanılarak binanın deprem etkisi altındaki davranışını belirlemek için performans analizi yapılması ve depreme hazırlık anlamında yapılan çalışmalardan tarafımıza da bilgi verilmesi hususunda,

Gereğini saygılarımızla sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.