Şubemiz Hukukî Yardım Süreci

Şubemiz Hukukî Yardım Süreci

Sendikamız Eğitim Sen, “Hukuk Büroları ve Hukuk Yardımı Yönetmeliği”’nin HUKUK YARDIMI bölümündeki hükümler gereğince üyelerine hukuksal yardımda bulunmaktadır. İlgili maddeler aşağıdadır.

“Hukuk Yardımının Kapsamı
Madde 11- Sendika, üyelerine:
a)Sendikal çalışmalarından dolayı mağdur edilmeleri ya da haklarında işverence dava açılması durumunda;
b)Çalışma yaşamından, mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan ötürü açacakları ya da aleyhlerine açılan davalarda;
c)Üyeler hakkında aynı nedenlerle açılan idari ve cezai soruşturmalarda;
hukuk yardımı yapar.

Hukuk Yardımının İçeriği
Madde 12- Sendika,
a)11.madde kapsamına giren konularda üyeye avukat görevlendirir, hukuki danışmanlık yapılmasını sağlar,
b)11.maddenin a fıkrası kapsamına giren davalarda ayrıca dava giderlerini karşılar.

Hukuk Yardımından Yararlanma Koşulu
Madde 13- Üyeye hukuk yardımının yapılabilmesi için:
a)Hukuki uyuşmazlık konusunun bu Yönetmeliğin 11.maddesi kapsamına girmesi;
b)Hukuki uyuşmazlığa yol açan olayın, üyenin üyeliğe başvuru tarihinden sonra cereyan etmiş olması;
c)Davanın karşı tarafının Sendika üyesi, organı ya da tüzel kişiliği olmaması;
d)Üyenin hukuk yardımını yazılı olarak talep etmesi;
e)Üyenin ödenti borcunun olmaması;
koşulları aranır.

Hukuk Yardımı İsteme Yöntemi
Madde 14- Kendisine, dava açmak ya da davada temsil edilmek suretiyle hukuk yardımı yapılmasını isteyen üye, yazılı olarak bağlı olduğu temsilcilik ya da Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe temsilciliği oluşturulmayan üç büyük ilde şubeye başvurur. Başvurusunda, bu Yönetmeliğin kendisine getirdiği yükümlülüğü kabul ettiğini belirtir. Hukuki uyuşmazlığın nedenlerini özetler, bununla ilgili belgeleri başvurusuna ekler.

Hukuk Yardımı Yapacak Sendika Birimi
Madde 15- Hukuk yardımının, yerel hukuk bürolarınca yapılması esastır. Ancak, temsilcilikte hukuk bürosu oluşmamışsa, bu yardımı, bağlı olduğu şube; şubede de oluşmamışsa Genel merkez yapar ya da başka bir yerdeki hukuk bürosunu görevlendirir.

Şube ve Temsilciliklerin Görevleri
Madde 16- Kendisine hukuk yardımı için başvurulan ilçe temsilciliği ya da şube, bünyesinde hukuk bürosu oluşmaması nedeniyle bu yardımı yapamıyorsa, dosyayı üst birime aktarırken;
a)Üyenin üyelik başvuru tarihini;
b)Üyenin ödenti borcu olup olmadığını;
c)Üyeye hukuk yardımı yapılıp yapılmaması konusundaki görüşünü bildirir.
Bu birimler, üst birimlerde ne işlem yapıldığını üye adına izler.”

Sendikamız Genel Merkezindeki hukuk bürosunda avukatlarımız bulunmaktadır. Buna ek olarak KESK İzmir şubelerinde örgütlü üyelerimizin hukuki süreçlerini takip eden bir avukatımız da mevcuttur. Yönetmeliğimizde tanımlandığı şekliyle sorunlarınıza hukuk yoluyla çözüm aramak adına şubemiz hukuk sekreteri ile irtibata geçebilirsiniz. Şubemizden hukuki destek talep eden üyelerimizin yukarıdaki yönetmelik maddelerini inceleyip kendi durumlarının yönetmeliğe uygun olduğuna kanaat getirmiş olmaları hukuk yardımı sürecimizi hızlandıracak ve daha sağlıklı hale getirecektir.