Yükseköğretimde hukuki mücadelemiz devam ediyor…

Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alındığı duyurulan, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar`ın 10. Maddesinin 4. Fıkrasının değiştirilmesine dair kararla, lisansüstü eğitime devam eden ÖYP kadrosundaki araştırma görevlilerin eğitim öğretim haklarını ihlal edecek şekilde, YÖK`ün Anayasa ile belirlenmiş kuruluş amacına ve yükseköğretimin amacına aykırı şekilde sınırlama getirilmesi nedeniyle değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

04.02.2015 tarih 29257 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.maddesindeki; “…Yazılı sınavda yüz üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır” ibaresinin ve 8.maddesinin “(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” hükmünün öncelikle yürütmelerinin durdurulması daha sonra iptallerine karar verilmesi için dava açılmıştır.

İlgili habere Genel Merkez sayfamızdan da erişebilirsiniz:

http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=23157&sube=0#.VSOLAKzRWip