DEÜ ayrımcı öğle arası uygulamasından vaz geçmelidir!

DEÜ Rektörlüğü, 05.10.2021 tarih ve E-38137489-622.99-120624 sayılı Tüm Birimlere Dağıtımlı olarak yazılan “Mesai Saatleri Düzenlemesi” konulu yazısı ile bazı yerleşkelerde mesai saatlerinde düzenleme yapmıştır. Söz konusu yazıda pandemi önlemleri gerekçe gösterilerek Rektörlük ve Sağlık yerleşkeleri hariç tüm yerleşkelerde öğle arasının 11:30-12:30 saatleri arası olacak şekilde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

Yapılan bu düzenleme ile Üniversite bütününde yürütülen iş ve işlemlerde verimsizlik yaratıldığı gibi, iş barışının da bozulduğu ve emekçilerin sosyalleşme ve örgütlenme hakkına müdahale edildiği açıktır.

Üniversite yönetimi pandemi önlemleri kapsamında kalıcı ve sürdürülebilir önlemler almak yerine, bu türden pandemi tedbirleri açısından bile çok yetersiz kalacağı çok belli olan uygulamaları tercih etmektedir. DEÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre Üniversitede 66.582 öğrenci, 3.186 akademik personel, 3.147 idari kadrolu personel ve 2.055 sürekli işçi statüsündeki personel bulunmaktadır. (Sayfa13)

Yine adı geçen raporda yer alan verilere göre (Sayfa 26) yemekhanelerin kapasiteleri aşağıdaki gibidir:

9 adet Öğrenci Yemekhanesi 6.000 m2 2.663 kişi

6 adet Personel Yemekhanesi 1.220 m2 890 kişi

3 adet Ortak Yemekhane 4.034 m2 2.000 kişi

Söz konusu uygulamanın amacı her ne kadar salgına tedbir almak olarak ifade edilmiş olsa da kampüslerde yemekhaneyi kullanan kullanıcı grupları içinde (özellikle de öğrenciler hesaba katıldığında) idari ve teknik personelin oranı diğer gruplara göre çok küçüktür. Dolayısıyla, salgınla mücadelede bu tedbirin yetersiz kalacağı açıktır. Öğrenciler ve akademik personel için bir düzenleme olmaksızın pandemi tedbirleri aldığını iddia etmek, idari ve teknik personele yönelik yapılan ayrımcı uygulamaların devamı niteliğindedir.

Bu düzenleme ile yaşanan karmaşanın bir farklı boyutu da yerleşkeler arasındaki mesai saatlerindeki farklılaşma nedeniyle çalışanların birbiriyle iletişim kuramamasının getirdiği zorluklardır. Bu durum işlerin aksamasına neden olabildiği gibi, emekçilerin sosyalleşme ve örgütlenme imkânlarına zarar verecek bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu uygulamanın kusurlu yanlarından bir diğeri de ortak kullanım olmayan, yani sadece idari ve teknik personele tahsis edilmiş yemekhanelerin de bu uygulama kapsamında değerlendirilmiş olmasıdır.

Bütün bu bilgi ve faaliyet raporunda geçen veriler göz önünde bulundurulduğunda, öğrenciler dâhil maksimum 2000 kişilik bir fayda yaratabilecek düzenleme için üniversitedeki tüm idari işleyiş farklı yönlerden bozularak idari ve teknik personel aleyhine bir durum yaratılmıştır.

Yukarıda dile getirdiğimiz nedenlerle bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesini, öğle arası saatlerinin 12:00-13:00 olacak şekilde tüm idari ve teknik personel için ortak hale getirilmesini talep ediyoruz.