DEÜ Dr. Öğretim Üyeleri Toplanıyor – yeniden atama kriterleri?

Değerli Akademisyenler,

Üniversite Senatosu’nun 11/06/2020 tarih ve 545/21 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına” karşı, Sendika tarafından biçim ve içerik bakımından hukuka aykırılık nedeniyle Eylül 2020 tarihinde İzmir İdare Mahkemesi’ne iptal davası açılmıştır.

Rektörlük, dava devam ederken geçici bir madde ile Uygulama Esaslarının yürürlüğünü bir (1) yıl ertelemiş ve ilgili kriterleri 1 Ocak 2022 tarihinden sonra uygulayacağını beyan etmiştir.

İptal davası hâlihazırda Mahkeme huzurunda olup yakın zamanda karar çıkmasını umut ediyoruz.

Rektörlük Makamı tarafından yollanan 28.10.2021 tarihli yazıda, ilgili kriterlerin yeniden atamalar için uygulanacağı bilgisini edindik.

İlgili Kriterlerin -hem biçim hem de içerik açısından- hukuka aykırı olduğu yönündeki kanaat ve görüşümüzü bir kez daha paylaşmak isteriz. Öyle ki;

 1. Yeniden atama için ek kriterler istenmesi, 2547 sayılı Kanunda tanımlanmamıştır.
 2. Dava konusu kural, geçmişe işletildiğinden “geçmişe etki yasağı” ve “idari faaliyetlerin belirliliği” ilkelerine aykırı olup bu nedenlerle hukuki güvenlik normu ihlal edilmiştir. Kriterlerin geçmiş iki (2) yılı baz aldığı dikkate alınırsa, bir (1) yıllık erteleme kararı, geçiş dönemi olarak eksiktir.
 3. Uygulama Esasları, ilgili komisyon ve kurullarda görüşme yapılmaksızın ya da görüşler dikkate alınmaksızın karara bağlanmış ve Senato üyeleri, iş akdinin feshi gibi ağır bir yaptırım kararının altına imza atmıştır. Kısacası karar alma mekanizması, demokratik toplum düzeni ile çelişmektedir.
 4. Yeniden atama kararı, yalnızca yayın kriterine bağlanmış ve 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer yük ve sorumluluklar kapsam dışı bırakılmıştır:
  1. …eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
  2. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
  3. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, … yol göstermek ve rehberlik etmek,
  4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
 5. İlgili kriterler makul, uygulanabilir ve ölçülü olmaktan uzaktır. Öyle ki;
  1. Devam eden pandemi sürecinin neden olduğu kısıtlar dikkate alınmamıştır.
  2. Kriterler, farklı bilim dallarının özgünlükleri dikkate alınmadan belirlenmiştir.
  3. Talep edilen yayınlar, ÜAK Kriterleri ve akademik teamüllerle uyumsuzdur.
  4. Uygulama esaslarında puanlamaya dâhil yayın ve dergiler, 2547 Sayılı Kanun’un sözüne ve özüne uygun olmayıp sübjektiflik barındırmaktadır.
 6. Tüm bu nedenlerle Yeniden Atama Kriterleri bir bütün olarak anayasada güvence altına alınmış olan “bilimsel özerkliğin” ihlali anlamına gelmektedir.
 7. Kriterleri sağlamayan akademisyenler için öngörülen “iş akdinin feshi yaptırımı”, idari yaptırımların taşıması gereken ilkelere aykırıdır. Öyle ki yalnızca Kanunla düzenlenmesi gereken iş akdinin feshi işleminin, Uygulama Esaslarına dayandırılması hukuk devleti ilkesine aykırı olup idari ihlal (kriterleri sağlamamak) ile uygulanan yaptırım (iş akdinin feshi) arasında makul bir orantı yoktur.
 8. İlgili kriterleri sağlayamadığı bahanesiyle yeniden atamanın iptali ve iş akdinin feshi yaptırımı, “kamu hizmetinin sürekliliği ilkesini” zedeleyerek tüm birimlerde dersler-danışmanlıklar-idari görevler açısından telafisi güç zararlar doğuracaktır.

Tüm bu saik ve nedenlerle; idarenin yeniden atamaya ilişkin takdir yetkisi, sınırsız olmayıp anayasal sınırlar içinde, adalet, hakkaniyet ve kamu yararı gözetilerek ve “kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun ve nesnel” şekilde kullanılabilir.

Bu kapsamda tüm paydaşları 11.11.2021 Perşembe günü Saat 19 da gerçekleştireceğimiz çevrimiçi bilgilendirme toplantısına davet ediyoruz. Toplantıya katılım için https://forms.gle/zbKkBKrNbiBoWS6PA adresindeki formu doldurmanız gerekmektedir. Çevrim içi toplantı linki toplantı günü, bu formda belirttiğiniz e posta adresine gönderilecektir. Toplantı esnasında toplantı kaydı alınmayacaktır.