İdari ve Teknik Personelin Sorunlarına Çözüm Önerileri ile Atama-Yükselme Talepleri

İzmir üniversite Rektörlüklerine konu ile ilgili ilettiğimiz talebi aşağıda bulabilirsiniz. Tüm idari personeli, teleplerimizi sendikamızda hep birlikte dillendirmeye ve özlük haklarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

İdari ve teknik personelin atama ve yükselmeye ilişkin haklı ve makul taleplerinin karşılanmamış olması adalet duygusunu zedelemekte, iş barışını ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu durum emekçilerin maaş, statü ve özlük hakları da dâhil mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. İdare’nin koruma ve gözetme yükümlülüğü ile emekçilerin sahip olduğu hak ve menfaatler kapsamında, aşağıda sıralanan talep ve beklentilerin gündem yapılarak acil çözümler üretilmesini talep ediyoruz.

 1. Taşeronlaşma bir istisna olup güvenceyi esnekleştirmeyi amaçlayan her türlü girişim ve karardan kaçınılarak iş güvencesini temel alan bir yaklaşımın benimsenmesi
 2. İdari ve teknik personelin, uzmanlığı, görev tanımı ve işe alınış gerekçesi ile alakası olmayan hiçbir işin dayatılmaması
 3. Son dönemde yaygınlaşan 13-b/4 görevlendirmelerinin kamu yararı ile hizmet gereksinimleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve cezalandırma aracı olarak kullanılmaması
 4. İstisnai bir uygulama olmasına rağmen yaygınlaşmış olan “vekil” atamalarının ivedilikle sonlandırılması
 5. Görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrımcılığa ve kayırmacılığa yol açmayacak ve mevzuata uygun şekilde periyodik olarak şeflik ve müdürlük sınavlarının gerçekleştirilmesi
 6. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreter atamaları için mevzuatta yasal kriter boşluğunun yarattığı suiistimalleri engellemek için objektif ve ölçülebilir kriterler belirlenerek atama işlemlerinin bu kriterler üzerinden gerçekleştirilmesi
 7. Nakil gönderme kontenjanlarının her yıl bir komisyon tarafından şeffaf yöntemle değerlendirilmesi ve hakkaniyet ilkesi gözetilerek personele nakil imkânı sağlanması
 8. Mobbing ile mücadele kapsamında her türlü önlemlerin alınması, bu amaçla eğitimler düzenlenmesi ve mobbing ihbar ve şikâyetlerinin titizlikle incelenerek gereğinin yapılması
 9. Üniversitedeki sosyal hakların kullanılmasında her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmesi ve eşitlikçi bir yaklaşım ile yeniden düzenlenmesi
 10. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile sosyolog kadrolarına liyakat ilkesine dayalı objektif kriterlerle atamalar yapılması
 11. Daha önce sözleşmeli statüde (657-4b) çalışan personelin maaşları hala özgelirden ödenmektedir. Uygulama farklılığının giderilmesi için ilgili tüm maaş ödemelerinin genel bütçe üzerinden yapılması
 12. Şeffaflık ve bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki soruların gerekçeleriyle beraber cevaplandırılması talep edilmektedir:
  • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında hâlihazırda kaç tane Sekreter vekili görev yapmaktadır ve ne kadar süredir bu görevi vekâleten yürütmektedir? Vekil olarak atama ve asaleten atamama gerekçeleri nelerdir?
  • Üniversitede kaç tane şef vekili, müdür vekili ve daire başkanı vekili görev yapmaktadır ve ne kadar süredir bu görevi vekâleten yürütmektedir? Vekil olarak atama ve asaleten atamama gerekçeleri nelerdir?
  • Kaç personel, sınavsız olarak Müdürlük kadrosuna atanmıştır?
  • Şefliğe hak kazanan personele yönelik müdürlük sınavı neden yapılmamaktadır, ne zaman yapılması planlanmaktadır?
  • İdari vekâlet görevlendirmelerinin kaç tanesi ücretli, kaç tanesi ücretsiz gerçekleştirilmiştir? Bu ayrımcı uygulamada takip edilen kriter(ler) nelerdir?
  • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı en son ne zaman gerçekleştirilmiş ve yenisinin ne zaman yapılması planlanmaktadır?

Adalet, eşitlik, katılımcılık ve kurulların işletilmesi ilkelerine atıfla ve bu ilkelerin Üniversite’de her şeye rağmen var olabileceğine olan inancımızla, tüm İdarecilere bir kez daha sesleniyoruz: Esas olan ve korunması gereken üstün menfaat emekçilerin makul ve haklı taleplerinin gündem yapılması, karşılanması ve hak ihlallerinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasıdır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.