Akademik Personelin Sorunlarına Çözüm Önerileri ile Atama-Yükselme Talepleri

İzmir üniversite Rektörlüklerine konu ile ilgili ilettiğimiz talebi aşağıda bulabilirsiniz. Tüm akademik personeli, teleplerimizi sendikamızda hep birlikte dillendirmeye ve özlük haklarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Akademik personelin atama ve yükselmeye ilişkin haklı ve makul taleplerinin karşılanmamış olması adalet duygusunu zedelemekte, iş barışını ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu durum akademisyenlerin maaş, statü ve özlük hakları da dâhil mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. İdare’nin koruma ve gözetme yükümlülüğü ile emekçilerin sahip olduğu hak ve menfaatler kapsamında, aşağıda sıralanan talep ve beklentilerin gündem yapılarak acil çözümler üretilmesini talep ediyoruz.

 1. Doktor, Doçentlik ve Profesörlük unvanını almış akademisyenlerin atama ve yükselme konusundaki talepleri dikkate alınarak ilgili tüm makamlarca gündem yapılması
 2. Üniversite Stratejik Planında ilan edilen çok sayıdaki boş kadrolar için YÖK nezdinde girişimlerde bulunulması
 3. Birim içerisinde kadro bekleyen personelin taleplerine öncelik verilerek siyasi angajman ve kayırmacılık kuşkusu uyandıran her türlü iş ve eylemden sakınılması
 4. Kadro ilanları ve bağlı koşulların, hakkaniyet ilkesi gözetilerek her türlü ayrımcılığı önleyecek şekilde müktesebata uygun kurgulanması
 5. Kadro ilan ve bağlı koşulların belirlenmesinde resmi prosedürler takip edilerek ilgili kurulların dahlinin sağlanması
 6. Norm kadro uygulamasının neden olduğu kısıtların çözümü için yeni Anabilim/Anasanat Dallarının açılması için girişimlerde bulunulması
 7. İş güvencesizliğine dayalı “yeniden atamaların,” kanunda imkân sağlandığı gibi araştırma görevlileri için üç yıllığına, Dr. Öğretim Üyeleri için dört yıllığına yapılması
 8. 50/d statüsünde istihdam edilen araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna aktarılması
 9. Doç. unvanı almış fakat kadrosu verilmeyen akademik personele yeniden atama ve koşullarının dayatılması işlemine son verilmesi
 10. İstisnai bir uygulama olmasına rağmen yaygınlaşmış olan idari makamlara “vekil” atamalarının ivedilikle sonlandırılması
 11. Mobbing ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alınması, bu amaçla eğitimler düzenlenmesi ve mobbing ihbar ve şikâyetlerinin titizlikle incelenerek gereğinin yapılması
 12. Şeffaflık ve bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki soruların gerekçeleriyle beraber cevaplandırılması talep edilmektedir:
  • Üniversitede Dr. Öğretim Üyeliği kadrosu bekleyen kaç Araş. Gör. Dr.; ÜAK Başkanlığı’ndan Doç. hakkı kazanmış olup atamasını bekleyen kaç Dr. Öğretim Üyesi; Prof. hakkı kazanmış olup atamasını bekleyen kaç Doç. vardır? İlgili personelin makul ve haklı talep ve beklentilerinin karşılanması için ne gibi girişimlerde bulunulmuştur?
  • Üniversitede kaç Araş. Gör. Doç. Dr. vardır? Bu kişilerin atamaları neden hala Araş. Gör. Kadrosu üzerinden yapılmaktadır?
  • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında hâlihazırda kaç tane Dekan Vekili ve Müdür Vekili görev yapmaktadır ve ne kadar süredir bu görevi vekâleten yürütmektedirler? Vekil olarak atama ve asaleten atamama gerekçeleri nelerdir?
  • Dekanlar ve Müdürler kaç bölüm ve/veya Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığına kendilerini atamışlardır? Mevzuat ve YÖK’ün ilgili talimatları kapsamında bu atamalar iptal edilecek midir?
  • Ders verme talebi karşılanmayan doktor unvanına sahip kaç Öğretim Görevlisi bulunmaktadır? Taleplerinin karşılanmama nedenleri nelerdir?

Adalet, eşitlik, katılımcılık ve kurulların işletilmesi ilkelerine atıfla ve bu ilkelerin Üniversite’de her şeye rağmen var olabileceğine olan inancımızla, tüm İdarecilere bir kez daha sesleniyoruz: Esas olan ve korunması gereken üstün menfaat akademisyenlerin makul ve haklı taleplerinin gündem yapılması, karşılanması ve hak ihlallerinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasıdır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.