Personel Gizlilik Taahhütnamesi ve personele imzalatılması işlemi iptal edilmelidir!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 26/12/2019 tarih ve 2019/393 sayılı Kararı ile Personel Gizlilik Taahhütnamesi ve personele imzalatılması işleminin iptal edilmesine dair talebimizi DEÜ üst yönetimine ağağıdaki yazı ile ilettik.

Üniversite Rektörlüğü’nün yeni bir kararla, “Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Gizlilik Tahahütnamesi” adlı bir belgeyi personele imzalatmak istediği hususunda bilgi ve şikâyetler tarafımıza ulaşmıştır. İş bu yeni kararınız hukuka aykırı olup işlemin ivedilikle iptali gerekmektedir. Öyle ki, ilgide yer alan kararda “kamu kurumu nezdinde 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan ve kişisel veri işleyen personele kişisel verilerin korunmasına yönelik ayrıca bir gizlilik sözleşmesi imzalatılması uygun olmayacaktır. Ancak bu noktada önemle belirtmek gerekir ki, kişisel verilerin korunması hakkının bir temel hak ve özgürlük olarak yakın tarihte iç hukukumuzda düzenleme altına alınmış olduğu gözetildiğinde, 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele, kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında uymaları gereken usul ve esaslara dair bilgilendirici mahiyette bir metin tebliğ edilmesi ve bu konuda periyodik eğitimler düzenlenmesi uygun olacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Adli ve idari mercilere itiraz ve başvuru hakları saklı kalmak kaydıyla bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.