Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama Maddesi İptal Edildi!

Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri,

Sendikamız Eğitim Sen tarafından, Üniversite ve Yükseköğretim Kurulu aleyhine Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Maddesine ilişkin açılan davada, Bölge İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir.

Mahkeme gerekçeli kararında, yeniden atama işleminin akademisyenlerin “yapmış olduğu akademik çalışmaların, akademik gayretinin, akademik gelişiminin takibine yönelik olduğuna” dikkat çekerek,

DEÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının 3. Maddesinin, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin ihlali sonucunu doğurabileceğinden hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları “3. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama” maddesinin iptaline ilişkin mahkemenin gerekçeli kararı için tıklayınız.

Geçen sürede Üniversitede neler mi yaşandı?

Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlanan ve hukuksuzluğu mahkemece tescil edilmiş olan kriterler üniversitede iş barışını bozmuş, artan huzursuzluk çalışma verimini düşürmüştür. Kriter dayatması nedeniyle akademisyenler ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalmış, bazı öğretim üyeleri kurumdan istifa etmiş ya da emekli olmuştur.

Bu hukuksuz uygulama, iddia edildiğinin aksine üniversitedeki bilim/sanat/teknik üretim sürecindeki verimi artırmak şöyle dursun, var olan niteliği ve niceliği daha da düşürmüştür. DEÜ bu süreçte kan kaybetmiştir.

Kriterleri sağlamadığından bahisle işine son verilen tüm akademisyenler, mahkeme kararlarıyla işlerine iade edilmiştir. Yargı kararları, uygulamanın hukuka aykırılığına defalarca işaret etmiş, ama bu gerçeği görmezden gelen yöneticiler uygulamayı ısrarla sürdürmüşlerdir. Daha da kötüsü, iş akdi fesihlerinin yanında kriterler nedeniyle yeni ihlaller ve çalışma barışını bozan olaylar yaşanmıştır. Örneğin Fen Fakültesinde,

-Ocak 2022’de yeniden atama kriterlerini sağlamadığından bahisle dört akademisyenin iş akdi feshedilmiştir,

Fakültede yeniden atanmadan yana oy kullanan yönetim kurulu üyelerine Fen Fakültesi Dekanlığının kararı ve talebi üzerine disiplin soruşturmaları açılmış ve cezalar verilmiştir,

Bununla yetinilmeyip verilen cezalara yapılan itirazları kabul eden disiplin kurulu üyelerine de soruşturmalar açılması için çalışmalar yürütülmüştür,

2022 yılının Ekim ayında yeniden atama kriterlerini sağlamadığından bahisle bir akademisyenin daha iş akdi feshedilmiştir,

Ardından iş akdi feshedilen akademisyen için yeniden atanması yönünde oy kullanan fakülte yönetim kurulu üyelerine yine soruşturmalar açılmıştır. Üstelik disiplin soruşturmalarına bu sefer “görevi kötüye kullanma” iddiası ile ceza soruşturmaları da eklenmiştir.

Yeniden atanma yönünde oy kullanan yönetim kurulu üyelerine karşı açılan ilk disiplin soruşturmalarını yürüten zamanın Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ceza önermiştir. Sonraki yeniden atanma yönünde oy kullanan yönetim kurulu üyelerine karşı açılan disiplin ve ceza soruşturmalarını yürüten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkanı, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (B.A.P.) Koordinatörü, DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) Başkanı da olan İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü, disiplin cezası önermiş ve görevi kötüye kullanmaya teşebbüsten lüzum-u muhakeme kararı verilmesini istemiştir.

Selam olsun tüm baskılara rağmen DEÜ’de aklı, bilimi, emeği ve “hukukun üstünlüğü” ilkesini savunan fakülte yönetim kurul üyelerine ve akademisyenlere!

DEÜ’de bilimden yana olmayan, eğitim hizmetinin niteliğini düşüren ve “temel hak ve özgürlüklere aykırı” hukuksuz uygulamalar, sendikamız arşivlerinde yerlerini almıştır. Elbette tüm bu akıl ve bilim dışı, emek karşıtı ve hukuka aykırı süreçler, yakın gelecekte hukuk sisteminin değerlendirmesine sunulacaktır.

İlgili mahkeme kararını; kriterleri kabul eden ve tüm uyarı ve taleplere rağmen inisiyatif almayıp hukuksuzluğa ortak olan Senato üyelerinin dikkatlerine sunarız.

Eğitim Sen’in iptal ile sonuçlanan davasının yanında, Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Münevver Aktaş’ın davası devam etmektedir. Sayın Aktaş’a dayanışması, özenle ve cesaretle sürdürdüğü hak arama mücadelesi için teşekkür ediyoruz.

Tüm eğitim ve bilim emekçilerini dayanışmaya ve hukuksuzluklara karşı sendikal mücadeleye davet ediyoruz.