İdari ve Teknik Personelin Sorunlarına Çözüm Önerileri ile Atama-Yükselme Taleplerimizi ilettik

EÜ Rektörlüğüne İdari ve Teknik Personelin Sorunlarına Çözüm Önerileri ile Atama-Yükselme Taleplerimizi 23 Mart 2023 tarihinde aşağıdaki dilekçe ile ilettik.

İdari ve teknik personelin atama ve yükselmeye ilişkin haklı ve makul taleplerinin karşılanmamış olması, adalet duygusunu zedelemekte, iş barışını ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu durum emekçilerin maaş, statü ve özlük hakları da dâhil mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. İdare’nin koruma ve gözetme yükümlülüğü ile emekçilerin sahip olduğu hak ve menfaatler kapsamında, aşağıda sıralanan talep ve beklentilerin gündem yapılarak acil çözümler üretilmesini talep ediyoruz.

1. Taşeronlaşma bir istisna olup güvenceyi esnekleştirmeyi amaçlayan her türlü girişim ve karardan kaçınılarak iş güvencesini temel alan bir yaklaşımın benimsenmesi

2. İdari ve teknik personelin, uzmanlığı, görev tanımı ve işe alınış gerekçesi ile alakası olmayan hiçbir işin dayatılmaması

3. Son dönemde yaygınlaşan 13-b/4 görevlendirmelerinin kamu yararı ile hizmet gereksinimleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve cezalandırma aracı olarak kullanılmaması

4. İstisnai bir uygulama olmasına rağmen yaygınlaşmış olan “vekil” atamalarının ivedilikle sonlandırılması

5. Görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrımcılığa ve kayırmacılığa yol açmayacak ve mevzuata uygun şekilde periyodik olarak şeflik ve müdürlük sınavlarının gerçekleştirilmesi

6. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreter atamaları için mevzuatta yasal kriter boşluğunun yarattığı suiistimalleri engellemek için objektif ve ölçülebilir kriterler belirlenerek atama işlemlerinin bu kriterler üzerinden gerçekleştirilmesi

7. Mobbing ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alınması, bu amaçla eğitimler düzenlenmesi ve mobbing ihbar ve şikâyetlerinin titizlikle incelenerek gereğinin yapılması

8. Üniversitedeki sosyal hakların kullanılmasında her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmesi ve eşitlikçi bir yaklaşım ile yeniden düzenlenmesi

09. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında vekil atamalarına son verilerek asaleten atamalarının yapılması

10. Benzer şekilde şef vekili, müdür vekili ve daire başkanı vekili görevlendirmelerinin asaleten atama yapılarak sonlandırılması

11. Sınavsız olarak Müdür atama işlemine son verilmesi

12. Şefliğe hak kazanan personele yönelik müdürlük sınavı yapılması

13. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması

14. Mühendislik kadroları için alanların hakkaniyete ve adalete uygun şekilde belirlenmesi, kişiye özel alanlardan kaçınılması, kadro bekleyen tüm personeli kapsayacak şekilde açılması

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.